دوره های آموزش صنایع دستی

دوره های صنایع دستی شامل :

  • دوره جامع جواهر دوزی

  • دوره جامع سوزن تنبور

  • دوره جامع گلدوزی برزیلی و گلدوزی سه بعدی

  • دوره جامع ربان دوزی

  • دوره جامع گلهای مخملی

  • دوره جامع منجوق بافت

  • دوره جامع کچه

      Clicky